Открит урок, подобен на съвещание по маркиране и стопанисване на горите, проведоха ученици от осми, девети и десети клас на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" във Варна, експерти от РДГ-Варна, ДГС-Варна и СИДП. Занятието е част от инициативата на ИАГ „Горска класна стая“ и се състоя в местността „Харамията“ край село Преселци.

По време на проявата лесовъдите обясниха на младите си колеги какви са основните начини за стопанисване на горските територии и какво се прави за опазването на горите.

Във втората част на урока бъдещите горски бяха разделени на два отбора, като всеки един трябваше да работи в пробна площ от един декар. Учениците изпълниха множество задачи – да определят дървесните видове в културата, височината на дърветата и мн.др. Така на практика младите лесовъди усвоиха работата с висотомер и клупа.

В края на занятието директорът на ДГС-Варна инж. Владислав Георгиев, който също е възпитаник на училището, пожела на учениците да станат знаещи и можещи лесовъди и да работят със сърце и ум за българската гора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.