На 04.11.2020 г. от 10.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“. Тя се организира от Камарата на медиаторите в България, Икономически университет – Варна и Институт „Итера“.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията, в три от значимите обществени сфери – образование, здравеопазване и съдебна система. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.

Събитието събира представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, Варненската адвокатска колегия, университетската общност, основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

Организаторите на кръглата маса създават този форум с цел той да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията.

Участието във форума ще е дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Линкът за видеоконферентна връзка ще бъде изпратен своевременно на всички лица, заявили участие.

Вход за събитието няма, но е необходима предварителна регистрация на сайта на Институт „Итера“: itera.bg/produkt/krugla-masa/

Местата са ограничени. При изчерпването им формата за регистрация ще бъде спряна.

Такса за участие не се дължи.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на Република България; Община Варна; Областна администрация – Варна; Адвокатска колегия – Варна; съдилища – районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация; медиатори; организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори; неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията; университети, училища и др.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.