Областният информационен център във Варна проведе среща в община Провадия съвместно с МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Бяха дискутирани възможностите за повишаване на обществената активност и бизнес инициатива на базата на успешни практики по подхода LEADER (ВОМР) от България и ЕС. Бяха представени и някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми. Присъстващите се запознаха и с проектите, реализирани от община Провадия.

Тя е бенефициент по единадесет проекта на обща стойност 5 547 873 лв. Най-голям е бюджетът на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия“ - 1 447 812.60 лв. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Останалите проекти на общината са: „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на Община Провадия“ (499 120 лв.), „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“ (449 926.54 лв.), „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия“ (271 288.89 лв.), „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.“ (42 773.45 лв.), „Топъл обяд за нуждаещи се хора в гр. Провадия“ (122 977.44 лв.), „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия“ (1 043 290.76 лв.), „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия“ (148 393.86 лв.), „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия“ (1 163 583.95 лв.), „Социален патронаж в община Провадия“ (187 030.91 лв.), „Социален патронаж в община Провадия“ (171 675 лв.)

По време на срещата бяха представени дейностите и услугите, които предоставя Областният информационен център. Присъстващите получиха и информационни материали, съобщиха от ОИЦ.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.