95-годишният Божимир А. беше признат за виновен от Варненския окръжен, че без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки, като предоставял кредити с лихви и неустойки. Престъплението е извършено като продължавано деяние, съобщиха днес от Окръжен съд -Варна.
Обвиненията за получени значителни неправомерни доходи не бяха доказани и по тях подсъдимият беше оправдан от съда.
95-годишният мъж беше оправдан и по обвинението, че е избегнал установяването на данъчни задължения в особено големи размери, като затаил истина в подадените в ТД на НАП – Варна, декларации за 4 години. Според прокуратурата той не декларирал доходи, получени от престъпна дейност, като лихви и неустойки по предоставените заеми и с това избегнал установяването на дължимия данък.
Съдът насочи вниманието, че доходите, придобити от престъпна дейност, подлежат на отнемане, а не на деклариране.
Същите обвинения бяха повдигнати и спрямо 73-годишната приятелка на Божимир, с която той живеел на съпружески начала. Тя имаше и повдигнато обвинение за пране на пари, според което сключвала сделки с имущество, изнесено на публична продан, на длъжници и закупила няколко имота с пари, за които знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление. При проведеното съдебно следствие, в което бяха изслушани множество свидетелски показания и представените няколко съдебно-счетоводни експертизи, съдът не намери доказателства за вината на Грета Т., тъй като нейните декларирани доходи са ѝ позволявали да придобие въпросните имоти. Установено беше и че 73-годишната жена само е фигурирала в документите, но реално сделките са били сключвани от Божимир А., поради което тя беше оправдана и по всички останали обвинения.
За извършеното престъпление, Варненският окръжен съд наложи на Божимир А. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение бе отложено с 5 години изпитателен срок, както и конфискация на половината от имуществото му.
Божимир А. е роден в София, но живее във Варна, с медицинско образование, вдовец, неосъждан.
Незаконната си лихварска дейност започнал още през 1997-1998 г. Най-активна е престъпната му дейност в началото на 2006 г. – 2009 г., за която прокуратурата е открила документация. Парите, които давал на заем, били набавени изцяло в резултат на предходната му лихварска дейност.
Заемите били давани на лица, за които бил уверен, че ще върнат парите, или разполагали с имущество, с което биха могли да удовлетворят вземанията си. Предоставяните заеми получателите по тях възприемали като услуга и се съгласявали с поставяните от подсъдимият условия - начин и срок на връщане, размер на исканата лихва, проценти месечна лихва извън определения годишен лихвен процент на БНБ, както и с неустойките за забавено връщане. „Кредитоискателите“ понякога подписвали и записи на заповед или учредявали договорна ипотека върху свой имот като обезпечение по сключения договор за заем или издавали в полза на подсъдимия запис на заповед за сума, равна на главницата и лихвата. Само главниците по отпуснатите заеми са в размер на 178 316 евро с левова равностойност 348 755,78 лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Варна, в 15-дневен срок от днес.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.