Командирът на Военноморските сили на Румъния – адмирал Михай Панаит, посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Визитата бе в рамките на българо-румънска среща на Военноморските сили, която се проведе във Варна. Адмирал Панаит заедно с командира на ВМС на България – контраадмирал Кирил Михайлов, и военният аташе на Румъния – Джордже-Адриан Енаке, бяха посрещнати в Морско училище от неговия началник – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

Румънската делегация се запозна с дейността и целите на Училището, както и с проектите, по които флотската Алма матер работи. Флотилен адмирал Медникаров припомни за дългогодишното сътрудничество с румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран“ и с Морския университет в Констанца.

Гостите от Румъния разгледаха учебно-материалната база в Училището. Финалът на посещението бе поставен със сеанс в Планетариума.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.