По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2023 г. се увеличават с 3.9 хил., или с 2.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 147.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 21.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - със 7.2% е регистрирано в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.3 и 13.1%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.7 хил, или с 1.9% повече в сравнение с края на март 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 1.3 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.1 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 20.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.6% и „Операции с недвижими имоти“ - със 7.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2023 г. спрямо края на март 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 0.5 хил., което в проценти е с 3.6%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2023 г. е 1 703 лв., за февруари - 1 673 лв. и за март - 1 733 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. -
1 703 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 603 лв., София - 1 737 лв. и Стара Загора - 1 726 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо
четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Образование“ - със 17.9%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 9.9% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 9.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 19.3%
спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Икономическите дейности с най- исоко средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са:

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 205 лева;
 „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 075 лева;
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 557 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

 „Други дейности“ - 1 146 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 164 лева;
 „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 363 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 21.3%, а в частния сектор - с 18.6%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.