Кметство Добрина уведомява настоящите и бивши жители на селото, че подема инициатива за завършване и отпечатване на книгата „Село Добрина. Дати, събития, личности.“ Книгата се работи от 2004 г. по предложение на театралния режисьор и актьор от Добрина Димо Димитров Димов (1938–2022) и е в напреднала фаза. Автор е Светослав Аджемлерски, дългогодишен уредник в Исторически музей – Провадия. Добринци, които желаят да помогнат с идеи, материали, спомени, снимки и др., могат да се обърнат към него на електронен адрес okolovrasten@abv.bg, телефон 0879/838-656 или да посетят читалище „В. Левски 1901“ – Добрина, което има електронен адрес: v.levski_dobrina@abv.bg
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.