Кметът на Варна Иван Портних се срещна днес с извънредния и пълномощен посланик на Италия в България Н. Пр. Стефано Балди. На разговорите присъстваха почетният консул на Италия във Варна- Антонио Таркуинио, и Димитър Стойнов - съветник по културните въпроси в консулството. Посещението е по повод приключването на мандата на дипломата.

Кметът запозна посланика с важните за града проекти, сред които трансформирането на икономическия профил на морската столица към сектори с висока добавена стойност –иновации, модерно здравеопазване, дигитализация, с потенциала на образователната система, като част от визията „Варна - Град на Знанието“ , с проекта за нова индустриална зона.

Н. Пр. Стефано Балди приветства идеята за съвместната работа между университети, община и бизнес, която, според него, ще допринесе за подобряване на икономическата обстановка в града. По думите му, Варна се развива успешно и е притегателен център за младите хора. Той приветства развитието на двустранното сътрудничество между Варна и градове от Италия.

През последните няколко години това партньорството намира отражение по линия на международните проекти. Варна работи с Генуа и Палермо в рамките на проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“. Двата града са партньори и по проект „Европейски дигитални граждани“.

Община Варна води активно сътрудничество с Посолството на Италия в София и Италианския културен институт по линия на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. С помощта на дипломатическото представителство в града бяха организирани редица концерти на известни класически музиканти от Италия.

Поредният такъв предстои на 20-ти октомври т.г., с участието на Марио Карбота, Енрико Казаца и La Magnifica Comunita. Концертът е посветен на 150 години от смъртта на италианския композитор Северио Мерканданте.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.