Кметът Иван Портних връчи днес Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, постигнали високи резултати в учебната дейност. „В навечерието на 8 декември, Ви пожелавам преди всичко здраве! Бъдете все така упорити, креативни, вдъхновени, за да продължавате напред и да се гордеем с Вашите успехи“, обърна се кметът към студентите, съобщава "Live.Varna.bg".

Тази година носители на отличията са:

В област „Хуманитарни науки“ - Валентин Марков, ВСУ „Черноризец Храбър“, професионално направление „История и археология“;

В област „Социални, стопански и правни науки“ - Пресияна Попниколова, ВСУ „Черноризец Храбър“, професионално направление „Право“, и Емануел Тонев, ИУ, професионално направление „Администрация и управление“;

В област „Природни науки, математика и информатиката“ - Симеон Симеонов, ИУ, професионално направление „Информатика и компютърни науки“;

В област „Здравеопазване и спорт“ - Розен Григоров, МУ „Проф. д.р Параскев Стоянов“, професионално направление „Медицина“; Бойко Матев, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, професионално направление „Обществено здраве“.

Всеки университет може да направи до 2 номинации за всяка научна област чрез студентските съвети, а Общинският съвет Варна гласува предложенията. Наградените получават грамота и парична награда в размер на 1500 лв.

Студентите трябва да бъдат редовна форма на обучение, да са редовно записани за учебната година, да имат успех над 5.00, както и да са класирани на първо, второ или трето място на студентски олимпиади, международни или национални състезания и конкурси, или да имат отлични изяви на научни форуми, припомниха от дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.