Кметът на Вълчи дол Георги Тронков затяга мерките в детските градини, свързани с пандемичната обстановка в страната. Със своя заповед, базирана на Закона за здравето и усложняващата се епидемична обстановка въвежда няколко временни противоепидемични мерки на територията на цялата община.

В детските градини на територията на община Вълчи дол – ДГ „Здравец”, гр Вълчи дол, ДГ „Звездица”, с. Ст. Караджас филиал с. Червенци, ДГ „Н. Крупская”, с. Ген. Киселово, ДГ „Слънце”, с. Михалич с филиал с. Есеница се допуска приемане на деца и посещения на външни лица по преценка на директора на институцията.

Това става при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и спазва въведените мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

При приемане на децата в детското заведение задължително трябва да бъде извършено мерене на температура от медицинското лице. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите/настойниците и детето да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина.

Също така се изисква стриктно прилагане на всички противоепидемични мерки – да се спазва дистанция, да се осигурят дезинфектанти, да се организира контрол за носене на защитни маски и поставяне на видно място информационни табели за задължително спазване на дистанция, хигиена на ръце и носене на защитни маски, се казва още в заповедта на кмета.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.