“Уважаеми съграждани, доволен съм да съобщя, че проблемът със сметосъбирането вече е решен. От днес дейността по извозването на сметта е възобновена.” Това съобщи кметът на общината Данаил Йорданов. Допълни, че в събота и неделя почистващата фирма ще работи извънредно в града, за да бъдат почистени всички контейнери.

От понеделник сметоизвозването ще се извършва по нормалния график.
Кметът Йорданов допълни, че до сериозния проблем се е стигнало, заради неуредици с техниката на фирмата, която изпълнява тази дейност.

Оказа се, че всички машини, които тя притежава, се повредиха и беше необходимо време, за да бъдат ремонтирани. Това доведе до невъзможност да се изпълняват основните й задачите, в рамките на няколко дни.

“Зная, че това създаде неудобство за всички в общината и изразявам съжалението си за получилата се ситуация. Фирмата също поднася своите извинения”, каза в заключение кметът Йорданов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.