На тържествена церемония в гр. София, за 11 поредна година, Kmeta.bg връчи награди, след допитване до българските граждани, в което те с вота си оценяват свършеното през годините от кметовете на общините им.

След като през 2022 г. г-н Георги Георгиев бе удостоен със званието “Иноватор в българското общество” на годишния форум за иновации, вчера той получи награда в категория “Туризъм и култура”, която е признание за свършеното от него и екипа му в община Дългопол, в сферата на туризма.

Церемонията по награждаването ще бъде излъчена на 21 септември от 21 ч. по БНТ 1 и БНТ 4.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.