Нов Колективен трудов договор,‭ ‬който урежда трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите от сферата на културата,‭ ‬беше подписан днес от кметът на Варна Иван Портних,‭ ‬Васил Василев‭ ‬-‭ ‬председател Синдикалния регионален съюз на КТ‭ „‬Подкрепа‭“ ‬във Варна и Анна Ковачева,‭ ‬председател на Регионалния съвет на КНСБ‭ –‬Варна.‭ ‬Договорът обхваща работещите в културните институти на територията на община Варна‭ – ‬Регионален исторически музей,‭ ‬Регионална библиотека‭ „‬Пенчо Славейков‭“‬,‭ ‬Градска художествена галерия‭ „‬Борис Георгиев‭“‬.‭ ‬Чрез него се гарантира ежегодно осигуряване на средства за повишаване‭ ‬на професионалната квалификация на служителите,‭ ‬както и за докторски дисертации,‭ ‬специализации,‭ ‬езикови курсове и др.‭ ‬Договорено е още допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не по малко от‭ ‬1.1%‭ ‬върху основното трудово възнаграждение‭; ‬Увеличени са допълнителните средства за образователна степен‭ „‬доктор‭“ ‬-‭ ‬в размер на‭ ‬250‭ ‬лв.,‭ ‬и‭ "‬доктор на науките‭“ ‬-‭ ‬300‭ ‬лв.‭; ‬Предвидени са допълнителни обезщетения от две брутни трудови възнаграждения‭ ‬при пенсиониране или прекратяване на трудовите правоотношения на различни основания,‭ ‬както и заплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малък от‭ ‬0,15%‭ ‬от МРЗ за страната за час положен нощен труд.

‭"‬В навечерието на‭ ‬24‭ ‬май‭ ‬-‭ ‬Ден на българската писменост и култура,‭ ‬се радвам,‭ ‬че с нашите социални партньори правим още една крачка в надграждането на подкрепата към хората,‭ ‬посветили професионалния си живот на развитието на културата във Варна.‭ ‬Във времена на кризи‭ ‬-‭ ‬политически,‭ ‬икономически и духовни,‭ ‬Вашата работа е безценна‭!"‬,‭ ‬обърна се кметът към присъстващите.

Той поздрави екипа на Регионалната библиотека‭ "‬Пенчо Славейков‭"‬,‭ ‬която тази година навършва‭ ‬140‭ ‬години,‭ ‬със спечеленото преди дни национално отличие‭ "‬Хвърчащите хора‭" ‬на фондация‭ "‬Детски книги‭"‬.‭ ‬Наградата е за Жечка Кираджиева,‭ ‬главен библиотекар и завеждащ детския и средношколския отдел,‭ ‬за насърчаването на грамотността и четенето сред децата.‭

Поздравления бяха отправени и към екипа на Градската художествена галерия‭ "‬Борис Георгиев‭"‬,‭ ‬който вчера получи награда‭ "‬Варна‭" ‬за проведени успешни художествени форуми.‭ "‬Благодаря и на Регионалния исторически музей,‭ ‬който не само съхранява,‭ ‬но и популяризира нашето културно-историческо наследство на Варна.‭ ‬По информация на д-р Владимир Славчев в момента част от съкровището от Варненския халколитен некропол е на обиколка в Северна Америка.‭ ‬В момента е част от престижна изложба в Чикаго,‭ ‬която преминава при голям интерес.‭ ‬След това предстои да бъде представено в Националния музей на Канада‭"‬,‭ ‬каза кметът Иван Портних.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.