В община Суворово официално бе открит банков клон на "Инвестбанк" АД. От няколко месеца на територията на общината няма функционираща банка, което създаде затруднения на жителите и гостите от населените места в общината.

От свое име и от името на общинската администрация кметът на община Суворово Данаил Йорданов благодари за оказаното доверие от страна на финансовата институция и пожела успех на екипа на банката, много удовлетворени клиенти и нови дългосрочни партньорства.

След приветствените слова кметът на община Суворово и директорът на Финансов център – Варна Николай Георгиев срязаха символично лентата на новия офис и обявиха банковия клон официално за открит.

Сред официалните гости на събитието бяха представители на бизнеса, кметове на населени места и общински съветници от община Суворово, както и много гости.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.