Услугата онлайн плащане на сметки за електроенергия чрез виртуалния ПОС терминал на ЕНЕРГО-ПРО вече се утвърди като предпочитано средство за разплащане на клиентите.‭ ‬За последните две години ползващите услугата са се увеличили почти двойно,‭ ‬като към днешна дата транзакциите на адрес‭ ‬https://vp.energo-pro.bg/‭ ‬са‭ ‬близо‭ ‬25‭ ‬хиляди месечно.‭ ‬Достъпността на Виртуалния ПОС терминал от всяко електронно устройство с интернет свързаност като компютър,‭ ‬лаптоп,‭ ‬таблет,‭ ‬телефон,‭ ‬позволява онлайн плащането на сметките за електроенергия да се извършва удобно и за секунди.‭ ‬Разплащането с карта през интернет е все по-често търсено от клиентите улеснение,‭ ‬като така отпада необходимостта от физическо посещение в офис или партньор на компанията.‭
Данните на компанията показват,‭ ‬че с над‭ ‬52%‭ ‬е нараснал броят на битовите потребители за година и половина,‭ ‬пожелали да получават фактура по електронен път от енергийната компания.‭ ‬С цел запазване на сигурността на клиентите е важно те да следят тези документи да пристигат от официалните електронни адреси с интернет домейни на ЕНЕРГО-ПРО.‭

Кампанията за актуализация на клиентски данни на ЕНЕРГО-ПРО,‭ ‬която е активна на интернет страницата на компанията,‭ ‬е отчела от началото на годината‭ ‬8200‭ ‬нови попълнения на имейли/телефони за контакт на клиенти в системата.‭ ‬1470‭ ‬средно месечно е броят на заявките за актуализация през електронния портал‭ ‬https://update.energo-pro.bg/.‭ ‬Коректните данни за връзка с клиентите повишава ефективността и качеството на комуникация с тях относно предоставяната услуга.‭

На своите интернет страници компанията предоставя удобна възможност чрез лесно достъпни бутони за достъп до дигитализирана справочна информация за клиентите‭ – ‬проверка и плащане на сметка,‭ ‬графици за плащане и отчитане,‭ ‬планирани прекъсвания на електрозахранването във връзка с дейности по профилактика,‭ ‬ремонти и модернизация на мрежата.‭ ‬Те са достъпни от началните страници на дружествата и се актуализират на ежедневна база.‭ ‬Отново там се намира линк и към специално разработеният за битовите клиенти портал‭ ‬https://portal.energo-pro-sales.bg/‭ ‬с информация за потреблението на електроенергия за три години назад.‭

Дигиталните канали с информация и услуги за клиентите са събрани на едно място във Виртуалния център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО,‭ ‬достъпен през бутона‭ ‬MyENERGO-PRO‭ ‬на началната страница‭ ‬https://www.energo-pro.bg/bg.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.