Китай планира да открие пристанище за свободна търговия в островната провинция Хайнан. Идеята е да се дублира успеха както на Хонконг, така и на регионалният конкурент Сингапур, съобщи “Economy.bg”.

Целта на проекта, одобрен от правителството в началото на юни месец, е да създаде отворена бизнес среда и да създаде утвърден център за доставки. Пристанището за свободна търговия ще приеме нулеви мита за повечето вносни стоки.

Компаниите в Хайнан могат да очакват облекчение от данък в размер на 15%. В същото време специалистите ще имат 15% таван на данъка върху доходите, което е 30% по-нисък данък спрямо континенталната част на Китай и 2% по-нисък от този в Хонконг.

Китай се надява разработването на пристанището да стимулира и туризма в тази част на страната.

Снимка: “Economy.bg”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.