Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което одобри бизнес плана и утвърди цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ (ВиК) ООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юли тази година, обявиха от комисията на сайта си, информира БТА.

С приетото решение комплексната цена на услугите на ВиК оператора (снабдяване с вода, отвеждане и пречистване) се променя от 3,426 лв./м3 с ДДС - на 5,135 лв./м3 с ДДС за 2023 г. След корекция на предложената от дружеството цена от 5,252 лв./м3 Комисията я намали с 0,117 лв., като отчете реално извършените инвестиции и изпълнението на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. Утвърдената цена е по-ниска от нивото на социална поносимост за областта - 5,411 лв./м³, се отбелязва в съобщението на КЕВР.

Оттам мотивират решението за повишението на цената с „необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите четири години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите. Основен фактор за ценовия ръст са рязко нарасналите през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар“.

С приходите от предоставяните услуги „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД ще изпълнява инвестиционна програма за 15,196 млн. лв., от които 12,855 млн. лв. са насочени пряко в публични ВиК системи и съоръжения. ВиК операторът е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, по която се предвижда да бъдат реконструирани ВиК мрежи и съоръжения в градовете Шумен и Нови пазар, което ще подобри качеството на услугите и ще намали загубите на вода. Дружеството планира до 2026 г. да постигне 99 процента съответствие на качеството на питейните води за големите зони на водоснабдяване и 98 на сто - за малките зони.

До утвърждаването на бизнес плана на ВиК-Шумен от страна на КЕВР се стигна след неколкократното му отхвърляне от Асоциацията по ВиК (АВиК) на област Шумен. Както БТА информира и на последното си заседание на 5 юни Общото събрание на АВиК-Шумен отново не взе решене за бизнес-плана на местното водоснабдително дружество. От своя страна, в писмо до КЕВР, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ са подчертали, че е налице злоупотреба с компетентност от страна на АВиК-Шумен и са помолили процедурата по одобряване на бизнес плана за периода 2022-2026 г. да бъде финализирана.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.