На 20 август започва приемането на заявления за право на използване на регистрационни номера по избор от В 95 00 ТА до В 99 98 ТА, съобщават от пресслужбата на ОД на МВР - Варна.

Табелите са от тип 1 - две правоъгълни табели.

Заявленията се приемат в деловодството на сектор "Пътна полиция" към отдел "Охранителна полиция", намиращ се на бул. “Ян Хуняди” № 5.

Номерата са изложени в списък, с който гражданите могат да се запознаят на място и да направят своя избор.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.