Къснохалколитна „маска“ е поредната перла в низа от находки, открити в най-стария градски и солодобивен център на европейския континент, съобщават от праисторическия солодобивен център Провадия - Солницата.


Находката представлява керамичен предмет - нехарактерно, пластично антропоморфно изображение. Той има приблизително триъгълна конвексна форма, като по изпъкналата част е изобразено човешко лице, а задната вдлъбната част е грубо оформена.

В двата ъгъла на горната част има оформени къси израстъци, вероятно стилизирани уши. През тях са пробити малки дупчици, служещи за окачване. Чертите на лицето са оформени чрез врязани линии обособяващи огрубени и излъскани полета. Оформени са вежди, стилизиран нос и елипсовидни очи.

По всяка вероятност предметът е символ на статус, висящ на гърдите на заслужаващия го. Интересно е, че върху предмета няма дори намек за уста. Това със сигурност не е случайно и носи своята символика. Акцентът е върху очите - формата им, големината им, като и вертикалните излъскани ленти под тях говорят много повече от липсващата уста.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.