Победилият проект
Фондация Карин дом, която в продължение на повече от 24 години предоставя услуги за деца със специални нужди и техните семейства, подготвя конкурс за избор на строителна компания за изграждането на своя нов Център за работа с деца. От няколко години Карин дом работи в посока осигуряване на нова сграда, която да развива в по-голям обхват услугите за деца и семейства, както и обучителната дейност на организацията.
Архитектурният проект беше избран чрез анонимна процедура в международен конкурс сред 174 участници от 48 страни. Архитектите, работещи в Берлин, Биляна Асенова и Саша Чабати спечелиха конкурса с ясна концепция за ефективна и компактна сграда, която запазва в максимална степен естествената среда на терена. Изграждането на новия център във Варна се осъществява по проект на Фондация „Карин дом”, финансиран от Фондации Велукс. Благодарение на Община Варна е осигурен парцелът за строежа, гласуван с пълно мнозинство от Общинския съвет през 2019 г.
В тази връзка Карин дом проучва интереса на потенциалните участници и техния капацитет. Строителството ще бъде възложено с технически и работен проект по всички части, както и авторски надзор от страна на проектантите. Център за работа с деца „Карин дом” ще бъде изграден в гр. Варна, в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров” в имот с идентификатор 10135.2556.383.
Допълнителна информация във връзка с предстояща процедура за избор на строителна компания можете да видите от сайта на Карин дом: https://karindom.org/prouchvane-stroitelstvo-nova-sgrada-karindom/.
Строителни фирми, които имат интерес към проекта, могат да участват в пазарното проучване на Карин дом като попълнят анкета до 20.10.2020 г. на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDk3L5EcxU6PqiNJkQGcngNRdG-aLbbNzfmGkgSAUOrB64Q/viewform?gxids=7628
Желанието на Карин дом е да прецизира условията на отворена и прозрачна процедура за избор на изпълнител, който има опит в строителството на сгради със сходни на проекта функции, доказан професионализъм и качество на изпълнение, финансова стабилност и мотивация да допринесе за каузата на Карин дом.
В новата сграда Карин дом ще може да развива хидротерапията - една желана и търсена услуга за деца и младежи с двигателни затруднения от 0 до 18 г. Сградата ще разполага със зала за ерготерапия и уникална за България сензорна зала. Ще разполага с: медицински блок, зали за: електротерапия, индивидуална терапия и диагностика, сензорно-моторни занимания, демонстрационна кухня, музикотерапия, арт терапия, както и модерен обучителен център със семинарна зала и др.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.