Дни преди началото на новата учебна година, националната инициатива „Купи 1 книга - дари я на своето училище!“ призовава ученици да влязат в час с една нова книга. Акцията е по идея на Асоциация „Българска книга“ и е подкрепена от Министерството на образованието.

Целта на кампанията е да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите и да превърне учениците в посланици на четенето, споделяйки любимите си книги. Повече от 200 издателства и онлайн книжарници подкрепят кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“. Зад каузата стоят и автори, художници, дизайнери, печатари, търговци.

Инициативата има друг добър пример, а именно да обогати библиотечния фонд на дадено училище и да стимулира литературни клубове, дори театрални ателиета, казват организаторите. Кампанията не е насочена само към първия учебен ден, но ще продължи и през цялата година, съобщи "Днес +".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.