Кампания за превенция на употребата на психоактивни вещества ще стартира във Варна по повод 10-ти октомври – Световният ден на психичното здраве. Организатор е дирекция „Превенции“ към община Варна, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества.

Кампанията е под надслов „Без дрога на пътя“ и ще акцентира върху последиците от шофиране след употреба на наркотици. В училищата с превантивни клубове ще се организират сесии и кампании от доброволци.

Предвидена е и лекция в Икономическия университет, по време на която студентите ще бъдат запознати с нормативната уредба, засягаща притежанието, употребата и разпространението на наркотични вещества, както и здравните и социалните последици от тяхната употреба, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.