Най-големият дюнен комплекс в България „Камчийски пясъци“ отново е защитена местност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитиран от БТА.

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци“, се посочва от ведомството. „Камчийски пясъци“ се намира в землищата на село Ново Оряхово и село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, и е с обща площ 4537,794 дка.

Предложението за защитената местност е от неправителствени организации, като е проведена процедура по Закона за защитените територии (ЗЗТ), поясниха от МОСВ.

Министър Юлиян Попов възстанови защитената местност „Камчийски пясъци“, след като през 2006 г. заповедта за обособяването ѝ е била обявена за нищожна с решение на Върховния административен съд.

Защитена местност „Камчийски пясъци“ е обявена в съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на най-големия дюнен комплекс в България, обхващащ всички видове дюнни местообитания, влажни понижения и влажни зони сред дюните, както и прехода им към заливни лонгозни гори и дъбови гори и местообитание на растителни и животински видове, поясниха от пресцентъра.

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на опазваните обекти като строителство, с изключение на основен ремонт и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура и съоръжения. Също така е забранена промяна на предназначението и начина на трайно ползване, дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим; търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали.

Забранени са също така поставянето на преместваеми обекти, с изключение на обекти, свързани с управлението и опазването на защитената местност, движение на моторни превозни средства извън съществуващи пътища, като забраната не се прилага при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности, се посочва в информацията от МОСВ.

Сред забранените дейности са и провеждането на сечи с изключение на принудителни и санитарни, и отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност; палене на огън; ловуване; замърсяване с отпадъци.

Предстои обнародване на заповедта в "Държавен вестник".

На 22 март по време на представянето на отчета си за извършеното през последните девет месеца министър Юлиан Попов определи като постижение приетата методика за дюните, която е получила по думите му признание от Европейската комисия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.