Сигнал за съмнителна сеч в района над Тракийската чешма в гората над Аксаково подава Павлина Тодорова на телефон 112, в социалните мрежи и медиите, съобщи Радио Варна.

Тя живее със семейството си тук и желае децата й да растат в чиста природна среда.

Няма основание за притеснение, сечта е на болни борови дървета, коментира заместник-директора на Държавно горско стопанство-Варна инж.Владислав Георгиев.

Той посочи, че до три години е периодът, който се изчаква за възстановяване на гората. На мястото на иглолистната растителност се появява широколистна, която е типичната растителност за това място.

Иглолистните дървесни видове са залесявани преди повече от 50 години от лесовъдите.
Тези дървета имат предел на живот. Отслабва тяхното фитосанитарно развитие и съхнат, каза експертът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.