За периода 15 - 20 септември регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболeваемост е следната:

От лабораторни изследвания няма регистриран случай на заболял с диагноза грип.

Броят на регистрираните чревни инфекции е 31 случая срещу 30 от предходната седмица.

За тази седмица са регистрирани 23 лица с ентероколити (заболеваемост 5,34 ‰), 2 лица с колиентерит (заболеваемост 0.46 ‰), 1 лице с дизентерия (заболяемост 0,23‰), 1 случай на салмонела (заболяемост 0,23‰), 1 лице с кампилобактер (заболяемост 0,23‰), 1 случай на неуточнен вирусен хепатит (заболяемост 0,23‰) и 2 случая на ротавирусен ентерит (заболеваемост 0,46 ‰).

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани за тази седмица: 3 лица с варицела със заболеваемост 0.70 ‰ срещу 3 лица с варицела със заболеваемост 0.70 ‰ от предходната седмица и 3 лица със заболяване от скарлатина /заболеваемост 0.70 ‰/.

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) е следният: през настоящата седмица са регистрирани 131 случая на ОРЗ със заболеваемост 3,04‰ срещу 124 броя ОРЗ със заболеваемост 2,88 ‰ от предходната седмица.

Едно лице е регистрирано с диагноза Марсилска треска.

Регистрирани са 5 лица ухапани от кърлеж, срещу 1 съобщен случай за предходната седмица.

Едно лице е имунизирано срещу жълта треска.

За изтеклия период за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 56 лица, срещу 64 лица от предходната седмица.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 9 бр. имунизации срещу COVID-19.

Извършени са 56 броя епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 15 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 69 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица и контактните им.

Радиофизични и радиохимични изследвания

С четирикратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,10 (µSv/ h) микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 11 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения(ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

Контрол на обекти

Служители на отдел ДЗК извършиха проверки в 171 обекта, включващи детски градини, училища, здравни кабинети, кухненски блокове, столове и разливочни към тях, центрове за работа с деца, школи, перални, СПА център, салони за красота, обекти за неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве, обекти за производство и търговия с козметични продукти, оптики, водоснабдителни обекти и други.

През отчетния период са изготвени и връчени 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки.
Във връзка с установени нарушения на здравното законодателство са съставени 1 акт за административно нарушение на юридическо лице и 2 акта за административни нарушения на физически лица.

Обработени са и са изготвени отговори на множество жалби, сигнали и запитвания, постъпили в инспекцията.
От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са осъществени 3 проверки по жалби в ЛЗИБП и ЛЗИБП. Не са констатирани нарушения. 

Издадени са 8 удостоверения, с които се удостоверява, че ЛЗ отговаря на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт. Всички документи по постъпилите преписки за регистрация и пререгистрация на ЛЗИБП са окомплектовани, описани, заверени, сканирани и изпратени в Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

Мониторинг на водата
(за периода 1 - 15 септември)

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: с. Аврен, с. Бенковски, с. Садово, с. Доброглед, с. Ген. Кантарджиево, с. Зорница, с. Любен Каравелово, с. Булаир, с. Бенковски, с. Солник, с. Бърдарево, с. Голица.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период: 11

3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели от група А: 20

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0

5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели от група А: 20

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели от група А: 0

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели от група А: 0

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0

11. Брой изследвани проби от местни обществени чешми – 1

12. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 1
Чешма в центъра на гр. Дългопол – колиформи – 8 КОЕ/100мл, при норма – 0 КОЕ/100 мл.

При анализа на острата заразна заболеваемост, не са установени заболявания, предавани по воден път.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.