- Без вода от 9 до около 13 часа ще бъдат абонатите около Военна болница.

- Поради извършване на строително монтажни дейности, от 9.30 до 13 часа, вода няма да имат абонатите на с.Горица.

- Без вода от 9.30 до около 17 часа ще бъдат абонатите от блокове 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 и 15 в кв."Владиславово".

- От 10 до около 15 часа вода няма да имат абонатите на част от кк.Св.св.Константин и Елена около х-л Азалия.

- Без вода от 10.30 до около 17 часа ще бъдат абонатите в карето между улиците "Найчо Цанов" , "Св.св.Кирил и Методий" "Средец" и "Чонгора, съобщават от ВиК - Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.