На 07.09.2022 година в 9.30 ч. ще бъде открит Втори международен образователен форум на тема: „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията".

Форумът е организиран от община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на Общините в Република България.

Място: зала 1 на Икономически университет – Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.