Във връзка с подадени многобройни сигнали на тел. 112, зеления телефон на Регионална инспекция по околна среда и води – Варна, и в общинска администрация – Белослав, през изминалите дни, относно наличие на силна задушлива миризма и лошо качество на атмосферния въздух на територията на гр. Белослав, общината уведомява жителите си, че за период от 7 дни, считано от днес 27.08.2020 г. (четвъртък), на южния пристан на МК „Белла“ е разположена мобилна автоматизирана измервателна станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.