Утре, 24.06.2020 г., от 17:30 ч. в ОКИ – Музей, в град Бяла, ще бъде открита етнографска изложба на тема: "Вдъхновение от бабината ракла". Проявата се организира от община Бяла, местния музей и пенсионерския клуб. Целта на организаторите е новата експозиция да запознае жители и гости на черноморския град, с местните традиции и събраните артефакти от близкото минало.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.