Утре, 8 октомври (четвъртък ), ще бъде извършено изграждане на допълнителни дъждоотводнителни решетки на ул. "Дружба" и увеличаване на пропускателната възможност на дъждоотводнителен оток край бул. "Левски". Това съобщават от дирекция "Инженерна инфраструктура" към община Варна.

Припомняме, че на 14 юни тази година проливен дъжд затвори част от булеварда заради събрало се голямо количество вода. Пороен дъжд на 27 юли отново наводни части от булевард "Левски" и причини затруднения в движението.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.