Възстановяване и опресняване на пешеходните пътеки и липсващата вертикална сигнализация до училища, детски градини и детски ясли се извършва преди 15-ти септември във Варна, съобщават от общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Тази година община Варна предвижда да изгради 12 осветени изкуствени напречни неравности и повдигнати пешеходни пътеки. Част от тях са пред учебни заведения - повдигната пешеходна пътека ще има на ул. „Подвис“ при входа на „Първа езикова гимназия“, на ул. „Дойран“ №9 - пред основната сграда на детска градина №12 „Ян Бибиян“ и повдигната пешеходна пътека пред училище „Климент Охридски“ в село Константиново.

Изградена ще бъде и изкуствена неравност на ул. „Доктор Любен Попов“ от паркинга към централния вход на IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“. Предвидено е и изграждане на два броя напречни неравности в с. Звездица - пред детска градина „Зорница“, посочват още от дирекция „Инженерна инфраструктура е благоустрояване“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.