Напредват дейностите по изграждането на паркинга на ул. „Моряшка“ в „Аспарухово“. На обособения до момента паркинг, който е на пръст, се поставят паркорешетки на тревна фуга. Подменя се и прилежащия бордюр с оглед осигуряване на чистота и удобство на гражданите.

В район „Аспарухово“ вече приключи и ремонтът на междублоковите пространства на ул. „Св. св. Кирил и Методий“. Пред всички входове на бл. 36 са подменени тротоарните плочи, поставени са нови бордюри, почистен и изграден наново е открит отток, отвеждащ дъждовната вода. Изградени са две рампи за преминаване на трудноподвижни хора. Нов е тротоарът и от ул. „Мара Гидик“ до ул. „Места“, където са поставени и антипаркинг колчета, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.