Нито съхраняването и запазването на хотелите и ресторантите, още повече на хазарта, нито намаляването на ДДС на бирата и виното, са толкова важни, колкото четенето на книги.

Ще ви припомня думите на големия британски държавник Уинстън Чърчил, който спаси Великобритания от кафявата чума. В разгара на Втората световна война, когато се води битката за Англия и нацистите са от другата страна на Ламанша, от него поискали да даде парите за култура и образование за военни нужди. Тогава Чърчил отговорил: „Какво ще отбраняваме“.

Ние се борим за оцеляване. В това поне ни убеждават нашите управници. Но оцеляването не е само оцеляване на малкия и среден бизнес, на ресторантите, на хората, които с труда си се опитват да съществуват.

Оцеляването е оцеляване на културата. Оцеляването на образовани и млади хора, които могат и знаят, които ще продължат съществуването на българската нация, пише “БГНЕС”

————

Дамян Яков, издател. Той е участник в „Алея на книгите“, която се провежда в морската ни столица Варна от 31 юли до 9 август.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.