Златомир Иванов – студент 3 курс, специалност ,,Маркетинг", е новият председател на Студентския съвет към Икономически университет – Варна за мандат 2023 – 2025 г., съобщи Агенция "Фокус". Той беше избран тези дни, когато се проведе последното отчетно-изборно Общо събрание с досегашното ръководство от Студентския съвет с мандат на управление 2021 – 2023 г., в състав: Яна Гюзелева – председател (2021 – 2023 г.); Борислав Борисов – зам.-председател (2021 – м. февруари 2023 г.); Даниела Карагьозова – зам.-председател (м. февруари – м. юни 2023 г.); Радостина Николова – главен секретар (2021 – 2023 г.).

Председателят на студентската организация за мандат 2021 – 2023 г. Яна Гюзелева представи отчета на ръководството за периода, след което поздрави настоящите членове на Студентския съвет към ИУ – Варна за ползотворната работа, множеството положени усилия, реализирани събития и инициативи за изминалите две години.

На Общото събрание бяха издигнати три кандидатури за позицията ,,председател" на Студентския съвет към ИУ – Варна, както следва: Моника Атанасова – 1 курс, специалност ,,Съдебна администрация"; Соня Маноловска – 2 курс, специалност ,,Мениджмънт"; Златомир Иванов – 3 курс, специалност ,,Маркетинг".

Кандидатите представиха своята визия, мисия и цели за бъдещото развитие на студентската организация, както и имаха възможността да отговорят на въпроси, зададени им от присъстващите членове. След проведено гласуване за председател на Студентския съвет към ИУ – Варна с мандат 2023 – 2025 г. бе излъчен студентът Златомир Иванов.

Новоизбраните членове на ръководния орган на студентската организация са: Йоанна Живкова (2 курс, специалност ,,Маркетинг") – зам.-председател; Ива Станкова (1 курс, специалност ,,Финанси") – главен секретар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.