Утре във Върховния касационен съд ще бъде излъчен съдия, който ще разследва сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в качеството му на директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на съда, цитиран от БТА.

Това се случва за първи път, откакто влязоха в сила законовите промени, с които се създаде механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.

Съдията ще бъде избран от списък от 22 съдии. Това ще стане на случаен принцип чрез електронна система. Избраният съдия ще изпълнява функциите на прокурор, след като бъде назначен за такъв от Прокурорската колегия на ВСС. След това ще прецени дали да образува досъдебно производство, като съобрази дали в преписката са налице достатъчно данни за извършено престъпление.

Сигналът срещу Борислав Сарафов е по докладна записка от директора на дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор за това, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството му.

Във връзка със сигнал срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, заместник-председателят на ВКС и ръководител на наказателната колегия, който прави първоначален преглед на постъпилите сигнали, е преценил, че преписката трябва да се изпрати по компетентност на Софийска градска прокуратура.

Подателят на сигнала излага твърдения за бездействие на бившия главен прокурор, но тъй като той е освободен от длъжност с указ на президента, по този случай не следва да се прилагат специалните правила за разследване. Те са приложими само по отношение на действащ главен прокурор или негов заместник, се посочва в мотивите на съдията от ВКС.

Междувременно Висшият съдебен съвет (ВСС) спря процедурата за избор на главен прокурор до приключване на започналото дело в Конституционния съд.

Всички включили се в дебатите днес заявиха, че ще подкрепят това. Така решението бе прието единодушно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.