Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) в Икономически университет – Варна кани всички желаещи да присъстват на церемонията по връчване на седмите Годишни награди от специално учредения "Фонд на ЦИПНИКТ за финансово подпомагане на талантливи студенти".

Тържеството ще се проведе на 19 май (сряда) 2021 г. от 13:00 часа в Аулата на ИУ – Варна. Ще бъдат връчени две поименни награди в областта на информатиката и правото, една специална награда в областта на маркетинга и още няколко на изявени студенти от ИТ специалностите на ИУ – Варна. Наградите на номинираните студенти ще връчи ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров.

Събитието може да бъде проследено и онлайн на следния линк: https://youtu.be/vKB34J6o6YM

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.