Икономически университет – Варна и Националната агенция за оценяване и акредитация организират семинар на тема „Предизвикателства пред развитието на висшето образование в България“.

Той ще се проведе на 27 май (понеделник) в академичната сграда на ИУ – Варна, зала 1 и онлайн на следния линк: https://meet.google.com/efj-zpiu-rwi. В него са поканени да участват ректори на висши училища в страната, представители на МОН, образователни институции, синдикати, партньори от бизнеса и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.