Националната агенция за оценяване и акредитация‭ (‬НАОА‭) ‬даде последваща‭ ‬институционална акредитация‭ ‬на Икономически университет‭ – ‬Варна на основание обща оценка‭ ‬9,49‭(‬при предишна‭ ‬9.28‭)‬,‭ ‬съгласно‭ ‬чл.‭ ‬77,‭ ‬ал.‭ ‬7‭ ‬и ал.‭ ‬8‭ ‬от Закона за висше образование.‭

Решението на Акредитационния съвет на НАОА е в резултат от проведена процедура за последваща институционална акредитация и оценка на средата за провеждане на дистанционно обучение във висшето училище.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.