Областният информационен център във Варна (ОИЦ) проведе среща в община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.

Аудиторията беше запозната с някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми, както и с проектите, реализирани от община Девня.

Местната администрация е бенефициент по 13 проекта на обща стойност 5 354 482 лв. С най-голям бюджет - 1 220 484 лв., е проектът „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Девня“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

По време на срещата присъстващите отправиха запитвания, свързани с кандидатстване и работа по проекти по европейски програми. Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова заяви, че фирмите биха могли да търсят и получават помощ и съвети от центъра, както преди да подадат проектно предложение, така и след като станат бенефициенти и започнат неговото изпълнение.

Тя подчерта, че залата на ОИЦ-Варна е безплатна и би могла да се използва от бизнеса и останалите бенефициенти при работа по проекти и организиране на публичност. Участници в събитието изявиха желание за индивидуални срещи на място в ОИЦ-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.