В Икономически университет – Варна днес беше открито споделено пространство Coworking Space за студентите, създадено с подкрепата на „УниКредит Булбанк“, съобщиха организаторите.

То се намира на етаж Н – 4 в академичната сграда и в неговата уютна атмосфера младите хора ще имат възможност да се срещат, за да обменят идеи, да работят заедно в екип, да учат и да творят, развивайки талантите си.

Сред гостите бяха: Андреа Тониети – директор „Хора и култура“ и член на УС на „УниКредит Булбанк“, Борислав Генов – главен директор „Банкиране на дребно“ и член на УС на „УниКредит Булбанк“, Христо Рафайлов – регионален директор на „УниКредит Булбанк“ за Варна, проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, академичното ръководство на ИУ – Варна, представители на Студентския съвет, преподаватели, служители, студенти.

Според традициите в университета символичната бяла лента беше прерязана от Христо Рафайлов и проф. Станимиров, а г-н Тониети написа своето послание към студентите в почетната книга на дарителите на ИУ – Варна: „Мисли и мечтай смело! Учи и работи упорито! И се наслаждавай на всеки ден от своето пътешествие!“

В приветствието си Андреа Тониети акцентира върху ангажираността на „УниКредит Булбанк“ към развитието на образованието, създавайки възможности за растеж и за по-добра среда в университетите. Той получи от проф. Станимиров почетна грамота за дарител на Икономически университет – Варна. „УниКредит Булбанк“ е стратегически партньор на висшето училище.

„Светът е различен. С лекота говорим за изкуствен интелект, дигитална трансформация, дълбоки иновации, метавселени, дигитални имунни системи и др. Безспорна необходимост е паралелно с висок изкуствен интелект да развиваме и висок естествен интелект. Една от предпоставките за това е общуването, споделянето, развиването на критичното мислене.“ – заяви в обръщението си ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и подчерта: „Последните няколко месеца бяха особено ползотворни при работата ни с „УниКредит Булбанк“, в резултат на което днес прерязахме лентата на висок клас споделено пространство на територията на Икономически университет –Варна. Вярвам, че с това създаваме предпоставки за общуване и споделяне на идеи.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.