Хората с увреждания вече могат да подават електронно заявление за безплатна винетка. Това става през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Необходимо е единствено да имат електронен подпис или Персонален идентификационен код - ПИК на НОИ.

Електронната услуга „Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканската пътна мрежа“ е достъпна в раздел „Социални дейности“ - „Социално подпомагане“ на агенцията.

Право на безплатна едногодишна електронна винетка имат хората с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20 годишна възраст.

Срокът на голяма част от годишните е-винетки изтича в края на януари 2021 година. Социалните служби обработват подадените заявления в 7 дневен срок. Препоръчително е новото заявление–декларация да бъде подадено поне 10 дни преди изтичане на срока на действащата е-винетка.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.