Хиляди варненци остават без вода за денонощие. Безводието ще засегне всички, които живеят и работят в район Аспарухово, Галата, местностите Вилите, Зеленика, Прибой, Боровец, Лазур, с. Звездица, както и островната зона. Причината е планов ремонт на магистрален водопровод.

Водата ще бъде спряна от 9 ч. днес до около 9 часа във вторник - 3 ноември.

Водоноски ще бъдат разположени на няколко места в район „Аспарухово“ – в двора на Онкоболницата, на Бункера до обръщача на автобус №12, на кръстовището на ул. "Н. Цанов" с ул. "Места" (бившата баня) и до Сити центъра на ул. Народни будители №12, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.