Антикорупционният фонд (АКФ) сезира Софийска градска прокуратура за извършени компютърни престъпления при избора на шестима съдии за членове на съдийската квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), проведен през юни 2022 г., съобщиха от неправителствената организация, цитирана от БТА.

От Софийска градска прокуратура потвърдиха за сигнала и посочиха, че той е разпределен на прокурор.

Според Андрей Янкулов, който е старши правен съветник към АКФ, компютърна експертиза и събрани писмени данни за нередности при гласуването насочват към извода, че е бил осъществен неправомерен достъп до системата от неоправомощено лице и са били използвани чужди данни за достъп при упражняване на активно избирателно право.

Експертизата е изготвена по дело срещу решение за избора на членове на ВСС от квотата на съдиите на 26 юни 2022 г. В хода на делото са събрани и съответните данни за действия, представляващи неправомерно използване на информационната система за електронно дистанционно гласуване в изборите за членове на ВСС, посочват още от АКФ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.