Жители на Варна сигнализираха за водни змии във Варненския залив. Хората питат дали влечугите са опасни. Според експерти водните змии предпочитат Черно море заради ниската му соленост. Във Варненското езеро също се срещат много от тях.

Специалистите казват, че змиите предпочитат да избегнат срещата с човека.

Доц. Виолин Райков от Института по океанология във Варна уточни, че влечугото не е опасно, защото  няма отрова. По-скоро може да предизвика стрес у някого. То се страхува и бяга от хората.

Ако змията не е настъпена или хваната нарочно, тя няма да ухапе. Ако се окажем близо до водна змия, трябва да спазваме няколко правила. В такава ситуация не се правят резки движения. Хубаво е да се внимава да не бъде стъпкана. Децата също трябва да внимават, да не се спускат да я гонят, защото тогава може да ги ухапе. То не е нещо сериозно, но може да бъде инфектирано допълнително. Затова трябва да внимаваме. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.