Как се създават новините в медиите, разпознаваме ли фалшивите новини, как да се справим с натиска на невярната и подвеждаща информация на тези въпроси търсят отговор ученици от Средно училище „Гео Милев“, които участват в проекта „Аз и дигиталната реалност“.

Днес за втори ден те ще посетят Регионален телевизионен център /БНТ 2/- Варна, където ще се срещнат с водещи журналисти, оператори и експерти. Целта на проекта е повишаване на медийната грамотност на младите хора, които са изложени на ежедневен контакт с информация и медийно съдържание. Да се подпомогне създаването на умения за критично мислене, които са свързани със способността да се анализира, оценява и прилага информация.

Проектът се реализира от Сдружение „Моят град“ и СУ „Гео Милев“, в партньорство с БНТ 2 и финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

През първия ден директорът на телевизията разкри пред учениците тежката и отговорна работа на телевизионните екипи при подготовката на новините. Необходимостта да се провери информацията, да се представят всички гледни точки така, че зрителят сам да си изгради мнение и позиция. Учениците разгледаха работните помещения и студиото на телевизията, запознаха се с работата на операторите и техническите лица.

Днес те ще имат възможност да влязат в ролята на водещи, да четата новини, да видят себе си през обектива на камерата.

Всички ученици преминали успешно специализираното обучение по медийна грамотност ще получат сертификати Youthpass за придобитите знания и компетенции.

Това е втора година, в която Сдружение „Моят град“, заедно с училището, и в партньорство с БНТ2 работи по теми свързани с информационния натиск на дигиталната среда. Младите хора са най-уязвими сред потребителите на медийно съдържание, влиянието на фалшиви новини и кибертормоза. Крайната цел е те да се научат да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел.

За да надгради и доразвие изграждането на практически умения на учениците, СУ „Гео Милев“ от тази учебна година започва работа по двугодишен проект по програма „Еразъм+“ с партньори от Германия, Италия, Полша и Испания. Целта на проекта „ACTIVE“ е чрез практика учениците да достигнат ново ниво на разбиране, което осигурява връзка между уменията им и реалния свят. Освен дигитални, те трябва да изградят умения,които допълват технологиите-мултикултурна грамотност и осведоменост за глобалните процеси, ефективна комуникация, умение за работа в екип, личностна, социална и гражданска отговорност.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.