Софтуерната компания Графиксофт получи удостоверение за закупена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги 100% зелена енергия. Удостоверението за енергия, произведена от ВЕИ, беше връчено на Цветелина Стоянова, представител на мениджмънта на компанията, от Богомил Недевски, началник отдел Продажби на ключови клиенти в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

Графиксофт е компания, предоставяща услуги в сферата на софтуерното инженерство – разработка на софтуер, проучване, проектиране, програмиране, тестване, интеграция, обучения и поддръжка в съответствие с нуждите на клиентите.

„За нас е важно да знаем не само, че нашата дейност не вреди на природата, но и че покриваме собствените си нужди от електроенергия, добита по начин, който не оставя въглероден отпечатък върху Земята", сподели госпожа Стоянова. „Бихме искали децата ни да живеят в по-чиста среда, за която и ние сме допринесли. Енергията от ВЕИ е енергията на бъдещето и ще се радваме все повече ИТ бизнеси в България да осъзнаят това и да се обърнат към използването на екологично чист ток в партньорство с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. В допълнение на това Графиксофт, чрез една от своите компании, от няколко години е собственик на ВЕЦ Сокол, пуснат в експлоатация преди повече от 80 години в далечната 1940."

Зелената идея не е единствената тема, по която двете компании имат сходство във вижданията. Графиксофт и ЕНЕРГО-ПРО са работодатели, които подкрепят специалистите, на които тепърва предстои да завършат университет, инвестират в обучението на своите служители, стремят се да осигуряват благоприятна работна среда.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава удостоверения за зелена енергия в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които се прехвърлят на името на клиента в регистъра на Агенцията.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.