Комисията по вътрешни работи в парламента ще разглежда днес предложението за удължаване на срока на валидност на документите за самоличност.

Според вносителите от ГЕРБ по този начин ще се избегне струпването на хора пред гишетата на МВР в условията на епидемия от коронавирус.

До този момент удълженият срок важеше за документите, чиято валидност изтича на 31 октомври.

Новият гратисен период ще важи и за документите, чиято валидност изтича на 31 януари, обяви Красимир Ципов от ГЕРБ.

Той допълни, че промяната е съгласувана с МВР и партньорите им от “Обединени патриоти“.

Сред ползите от промяната е и оптимизиране на разходите за вътрешното ведомство.

48 държави признават нашите документи за самоличност с изтекла валидност, реципрочно и ние признаваме документите на техните граждани, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.