Две шипобедрени костенурки спасиха и върнаха в гората край село Бозвелийско служители на ДГС-Провадия.‭ ‬При рутинна проверка на каруца,‭ ‬управлявана от двама жители на село Величково‭ ‬/община Дългопол/,‭ ‬горските откриват двете костенурки в голям съд.‭ ‬Служителите на стопанството веднага прибират животните и ги пускат по-късно,‭ ‬на отстояние от пътя и местата,‭ ‬които най-често посещават гъбарите.‭

Шипобедрената костенурка е защитен вид от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие.‭ ‬Основните причини за застрашеността на шипобедрената костенурка са интензивното земеделие и улавянето ѝ от хората.‭ ‬Костенурките се‭ ‬използват за храна или заради поверието,‭ ‬че кръвта им помага за лечението на рак,‭ ‬левкемия и други тежки болести,‭ ‬което не отговаря на истината.‭ ‬Хората,‭ ‬които ловят този вид,‭ ‬подлежат на глоба до‭ ‬5000лв.‭ ‬по Закона за биологичното разнообразие,‭ ‬а на юридическите лица се налага имуществена санкция до‭ ‬10 000‭ ‬лв.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.