Снимка: СИДП

Сигналът за първия пожар, възникнал в кв. „Химик“ – в Девня е подаден към оперативния дежурен в 16,17 часа, съобщиха от Областна администрация – Варна. Огънят обхванал стърнище от житна нива е бил загасен и пожарът потушен за по-малко от час – в 17,10.

На телефон 112 в 16,27 минути е постъпил втори сигнал за възникнал пожар в гората до база на строителната група Главбулгарстрой.

7 минути по-късно, в 16,34, отново на тел.112 е бил приет сигнал за горящи сухи треви под въжената линия на Солвей Соди.

Два пожарни автомобила от Девня гасят в настоящия момент възникналите пожари, а на място, за да контролират процеса по овладяване на огъна са старши комисар Тихомир Тотев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна и к Кметът на община Девня Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.