Германия отменя повечето ограничения за пътуване от и до други страни от 1 юли. Държавите, където броят на заразените не надхвърля 200 на 100 000 души население, ще бъдат извадени от т.нар. "рискова група". Остават в сила обаче ограниченията за страни като Индия и Великобритания, където коронавирусът продължава да се разпространява бързо .

Властите в Хърватия облекчават от днес редица ограничения на фона на подобрената епидемиологична ситуация. Разрешава се провеждането на конференции и конгреси, а заведенията ще имат право да работят до полунощ.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.